Bạn đang ở :   GIỚI THIỆU > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
L?y ý ki?n ngu?i dân
Dân h?i co quan ch?c nang tr? l?i
Ti?p nh?n, ph?n h?i ki?n ngh? c?a doanh nghi?p
VBPL_KonTum
Góp ý web
VBPL_KonTum
LƯỢT TRUY CẬP
91.835

Phân công nhiệm vụ

   Đóng

I. Lãnh đạo Sở: 

1. Giám đốc: A Cường

     Điện thoại: 0260.3530779 – 0914 199045

     Email: acuong-kontum@chinhphu.vn

2. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung

      Điện thoại: 0260.3917087 – 0914 315005

      Email: nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn

3. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam

     Điện thoại: 0260.3916379 – 0988 959379

     Email: levietnam-kontum@chinhphu.vn

II. Các Phòng, ban chuyên môn: 

1. Văn phòng Sở.

      Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Tuấn

      Điện thoại: 0260. 3862348 - 0914 060668  

      Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Phú

      Điện thoại: 0260 3918057 - 0905 222779 

      Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền

      Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078

     *Chức năng nhiệm vụ Văn Phòng Sở: (đính kèm.doc) 

2. Phòng Công chức viên chức: 

       Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình

       Điện thoại: 0260 3862140 – 0962 905577

       Phó Phòng: Võ Trường Giang

       Điện thoại: 0377 589898

      *Chức năng nhiệm vụ Phòng Công chức viên chức: (đính kèm.doc)

3. Phòng Tổ chức bộ máy:

       Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường

       Điện thoại: 0260 3918056 - 0905 761479

       Phó phòng: Bùi Thị Thúy Nga

       Điện thoại: 0260 3914422 - 0935 077386

      *Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức bộ máy: (đính kèm.doc) 

4. Phòng Xây dựng chính quyền:

       Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm

       Điện thoại: 0260 3862743 – 0905 012501

     *Chức năng nhiệm vụ Phòng Xây dựng chính quyền: (đính kèm.doc)

5. Phòng Cải cách hành chính:

       Trưởng phòng: Hà Xuân Nguyên

        Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036

        Phó phòng: Lâm Quang Huy

        Điện thoại: 0260 3918556 - 0917 222235

        *Chức năng nhiệm vụ Phòng Cải cách hành chính:(Đính kèm.doc)

6. Thanh tra Sở

       Phó Chánh Thanh tra (phụ trách): Lê Thị Huệ

       Điện thoại: 0260 3918186 – 0973 033 087

       Phó Chánh Thanh tra: Brao Giang Hồng Miên

       Điện thoại: 0260 3861543 – 0949 664958

       *Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra: (đính kèm.doc)

III. Đơn vị trực thuộc:  

1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

        Trưởng ban: Nguyễn Văn Tuấn

        Điện thoại: 0260 3864532 – 0905162201

        Email: nguyenvantuan-kontum@chinhphu.vn

        Phó trưởng ban: Trần Thị Hòa Bình

        Điện thoại: 0260 3955139 – 0936 751879

       *Chức năng nhiệm vụ Ban Thi đua – Khen thưởng: (đính kèm.doc)

2. Ban Tôn giáo:

        Trưởng ban: Vũ Quang Dũng

        Điện thoại: 0260 3955479 – 0987 010982

        Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

        Phó ban: Phan Thái

        Điện thoại: 0260 3919115 – 0982 803679

        Phó ban: Trương Thị Ngọc Anh

        Điện thoại: 0260 3811385 – 01635 419959

       *Chức năng nhiệm vụ Ban Tôn giáo: (đính kèm.doc)

3. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

           Chi cục Trưởng: Đỗ Ngọc Lượng

        Điện thoại: 0603918679

        Chi cục Phó: Trần Thị Anh

        Điện thoại: 0905863345

       *Chức năng nhiệm vụ Chi cục VT-LT: (đính kèm.doc)

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Khoi nghiep
HoChiMinh
Website liên Kết