Bạn đang ở :   GIỚI THIỆU > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
91.835

Phân công nhiệm vụ

   Đóng

I. Lãnh đạo Sở: 


   
1. Giám đốc: A Cường

   Điện thoại: 0260.3530779 – 0914 199045

      Email: ACuong-kontum@chinhphu.vn


    2. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung

   Điện thoại: 0260.3917087 – 0914 315005

   Email: nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn

 

    3. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam

   Điện thoại: 0260.3916379 – 0988 959379

   Email: levietnam-kontum@chinhphu.vn


II. Các Phòng, ban chuyên môn:

    1. Văn phòng Sở.

  - Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Tuấn

   Điện thoại: 0260. 3862348 - 0914 060668  

  - Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Phú

   Điện thoại: 0260 3918057 - 0905 222779 

  - Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền

   Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078
  *Chức năng nhiệm vụ Văn Phòng Sở: (đính kèm.doc)

 

    2. Phòng Công chức viên chức:

  - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình

  Điện thoại: 0260 3862140 – 0962 905577

  - Phó Phòng: Võ Trường Giang

   Điện thoại: 01677 589898

  - Phó phòng: Lê Thị Huệ

  Điện thoại: 0260 3918186 – 0973 033 087
 

  *Chức năng nhiệm vụ Phòng Công chức viên chức: (đính kèm.doc)

 

    3. Phòng Tổ chức bộ máy:

  - Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường

  Điện thoại: 0260 3918056 - 0905 761479
 

  - Phó phòng: Bùi Thị Thúy Nga

  Điện thoại: 0260 3914422 - 0935 077386

 

 

  *Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức bộ máy: (đính kèm.doc)

 

    4. Phòng Xây dựng chính quyền:

  - Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm

  Điện thoại: 0260 3862743 – 0905 012501

   *Chức năng nhiệm vụ Phòng Xây dựng chính quyền: (đính kèm.doc)

 

    5. Phòng Cải cách hành chính:

  - Trưởng phòng: Hà Xuân Nguyên

  Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036

 

  - Phó phòng: Lâm Quang Huy

  Điện thoại: 0260 3918556 - 0917 222235

 

  *Chức năng nhiệm vụ Phòng Cải cách hành chính: (Đính kèm.doc)

 

    6. Thanh tra Sở

  - Chánh Thanh tra: Trương Thanh Tùng

  Điện thoại: 0260 3861543 – 0978 518968

 

  - Phó Chánh Thanh tra: Brao Giang Hồng Miên

  Điện thoại: 0260 3861543 – 0949 664958

  *Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra: (đính kèm.doc)

 

III. Đơn vị trực thuộc:

    1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

  - Trưởng ban: Nguyễn Văn Tuấn

  Điện thoại: 0260 3864532 – 0905162201

  Email: nguyenvantuan-kontum@chinhphu.vn

 

  - Phó trưởng ban: Trần Thị Hòa Bình

  Điện thoại: 0260 3955139 – 0936 751879

  *Chức năng nhiệm vụ Ban Thi đua – Khen thưởng: (đính kèm.doc)

 

    2. Ban Tôn giáo:

  - Trưởng ban: Vũ Quang Dũng

  Điện thoại: 0260 3955479 – 0987 010982

  Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

 

  - Phó ban: Phan Thái

  Điện thoại: 0260 3919115 – 0982 803679

 

  - Phó ban: Trương Thị Ngọc Anh

  Điện thoại: 0260 3811385 – 01635 419959

  *Chức năng nhiệm vụ Ban Tôn giáo: (đính kèm.doc)

 

    3. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

  Quyết định thành lập Chi cục VT-LT:

  *Chức năng nhiệm vụ Chi cục VT-LT: (đính kèm.doc)

  - Chi cục Trưởng: Bùi Minh Thanh

  Điện thoại: 0260.3919678 - 0942 475520

  Email: buiminhthanh-kontum@chinhphu.vn
 

  - Chi cục Phó: Trần Thị Anh

  Điện thoại: 0603918679 0905863345

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Khoi nghiep
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết