Chủ nhật, Ngày 05/04/2020 -

Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng: 16/10/2019  19:23 Lượt xem: 360
Mặc định Cỡ chữ

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 253/QĐ-SNV

Kon Tum, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH
Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ

            Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

           Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước;

           Căn cứ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trên địa bàn tỉnh;

            Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;

             Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ.

1. Họ và tên: A Cường.

2. Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Điện thoại di động: 0914.199.045 (điện thoại cố định: 3530.779).

4. Địa chỉ e-mail: acuong-kontum@chinhphu.vn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP.

KT. GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Thành Trung

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 23 người đang online Tổng 44.867.838 lượt truy cập