Số/Kí hiệu
09/QĐ-HĐTĐKT
Ngày ban hành
12/08/2021
Người ký
Trích yếu
Phân công thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực