Số/Kí hiệu
76/QĐ-SNV
Ngày ban hành
16/02/2022
Người ký
Trích yếu
QĐ Công bố, công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ
Lĩnh vực
Văn bản khác
Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ (29/11/2022)
Khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (25/11/2022)
Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ (10/11/2022)
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (07/11/2022)
Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 3148/KL-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (31/10/2022)
Về việc kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (31/10/2022)
Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (31/10/2022)
Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (24/10/2022)
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (11/10/2022)
Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ (30/09/2022)