Thứ hai, Ngày 06/04/2020 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ
Ngày đăng: 28/12/2019  12:38 Lượt xem: 156
Mặc định Cỡ chữ

          Sáng ngày 27/12/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ theo hình thức trực tuyến cùng với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, hội nghị được tổ chức tại phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

          Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự Hội nghị có: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

          Tại điểm cầu tỉnh Kon tum, tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

          Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng. (2) Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương. Tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến phân cấp, ủy quyền của Bộ Nội vụ đối với các Bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Cơ chế trao đổi thông tin trong ngành, các vấn đề về truyền thông, hướng dẫn thực hiện văn bản mới ban hành. (3) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ. Các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chính sách tiền lương và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong các cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác tôn giáo …

          Đối với tỉnh Kon Tum, trong năm 2019, được sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Nội vụ; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức trong toàn ngành Nội vụ thực hiện được một số kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được sắp xếp tinh gọn, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và các đặc thù của tỉnh; chính quyền cơ sở được cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định; bốtrí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, ổn định; các hoạt động tôn giáo trái pháp luật có chiều hướng giảm so với trước; chủ động thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp.

          Theo đó, trong năm 2020, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18 -NQ/TW ngày  25/10/2017 và Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. (2) Thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020. Chú trọng chỉ đạo khắc phục những tồn tại của CCHCnăm 2019để nâng cao chỉ số Parindex của tỉnh. (3)Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thức tế của địa phương (4)Trình thẩm định cấp Nhà nước sản phẩm hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp trên địa bàn tỉnh lập theo Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tổng kết, bàn giao sản phẩm theo quy định. (5)Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức; bố trí công chức, viên chức đúng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn từng vị trí việc làm. (6) Tăng cường quản lý; tuyên truyền, phổ biến và giải quyết các đơn thư, vấn đề Tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. (7)Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII tiến tiến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thực hiện tốt vai trò đơn vị thành viên Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung năm 2020. (8)Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2017/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thực hiện Dự án “Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng” của tỉnh để kịp thời thu hồi tài liệu đã đến hạn nộp lưu của các cơ quan, địa phương…

Văn phòng
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 40 người đang online Tổng 44.867.904 lượt truy cập