Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 17/04/2020  15:37 Lượt xem: 6350
Mặc định Cỡ chữ

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại văn bản số 549/BTĐKT-VI ngày 26 tháng 3 năm 2020, về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Để kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản số 259/HD-BTĐKT ngày 16/4/2020, hướng dẫn công tác khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, không đợi đến khi hết dịch mới khen thưởng.

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng

1.1 Đối tượng: Là các tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (trong đó cần quan tâm đề xuất khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp…).

1.2 Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Tiêu chuẩn Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể, cá nhân: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn; tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

2.2. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân:thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tiêu chuẩn tặng Giấy khen: Do các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định cho phù hợp.

3. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:

3.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn để đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

3.2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh). Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

3.3. Giấy khen của của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Do cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng cùng cấp lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định. Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

5. Tổ chức trao thưởng

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng cấp tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ (ĐT: 0260.3918060)./.

--Văn Lâm--
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 204 người đang online Tổng 46.012.286 lượt truy cập