Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng: 29/07/2022  22:59 Lượt xem: 1546
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/7/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 574/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Đề án).

Theo đó, đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ (theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) của các ĐVSNCL thuộc Bộ, ngành, địa phương, phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Phạm vi thực hiện áp dụng với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bộ, ngành, địa phương); các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.

Đề án yêu cầu các nội dung cụ thể: Đánh giá việc hoàn thiện thể chế liên quan đến ĐVSNCL; Đánh giá về cơ chế quản lý ĐVSNCL; Đánh giá kết quả thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL theo từng ngành, lĩnh vực và theo phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2021; Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các ĐVSNCL theo quy định hiện hành; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Đề xuất phương hướng và giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL; Tổng hợp, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các ĐVSNCL trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Nội dung của Đề án gồm: Xây dựng Đề cương Đề án; Xây dựng các báo cáo chuyên đề; Tổ chức khảo sát; Tổ chức Hội thảo khoa học; Hoàn thiện, trình Đề án và các sản phẩm liên quan.

Theo Quyết định số 574/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ chủ trì và trực tiếp ban hành các kế hoạch cụ thể cũng như thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tại kế hoạch; phối hợp, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan đến Đề án; chủ trì tổng hợp số liệu khảo sát, báo cáo, các chuyên đề, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... hoàn thiện trình Đề án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 587 người đang online Tổng 45.886.930 lượt truy cập