Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Phê duyệt kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh
Ngày đăng: 30/01/2023  09:36 Lượt xem: 304
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 27/01/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ký ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phê duyệt kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ngày 27/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND Phê duyệt Chỉ số công tác cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện cơ bản tốt các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể hoá và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Thể hiện qua kết quả đánh giá năm 2022 của Hội đồng, việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương đều được xếp từ loại Khá trở lên, Không có đơn vị nào xếp loại, Trung bình, Yếu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, những nội dung thực hiện tốt thì nhiều đơn vị, địa phương vẫn còn bị mất điểm, thấp điểm ở một số nội dung chính sau:

- Nhiều đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, thủ tục hành chính, báo cáo về công tác tư pháp, tài chính công, ứng dụng CNTT, hiện đại hoá hành chính…

- Chưa có sáng kiến, giải pháp mới liên quan đến công tác cải cách hành chính (đánh giá 03 điểm). Chỉ có 02 đơn vị có sáng kiến cấp tỉnh về CCHC và 06 đơn vị có sáng kiến cơ sở đã áp dụng trên thực tế và đem lại hiệu quả trong công tác CCHC được Hội đồng thẩm định, đánh giá lựa chọn làm sáng kiến gửi Bộ Nội vụ để đánh giá chấm điểm của tỉnh.

- Nhiều đơn vị bị mất điểm ở các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính như tỉ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn cao; việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn thao tác chậm trễ, treo hồ sơ trên hệ thống; chưa kịp thời cập nhật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; để sảy ra phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh…

- Chưa thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc; chưa thực hiện tốt các nội dung phân cấp theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chưa xây dựng, hoặc xây dựng chưa đảm bảo về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hàng năm…

- Chưa thực hiện tốt quy định về việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá sản phẩm, giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý…

- Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến, Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến còn thấp…

- Trong năm có cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị bị kiểm điểm, kỷ luật; tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của đơn vị vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính (phát hiện qua kiểm tra của đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội vụ); chưa thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính và bị trừ điểm (trừ 0.5 điểm/01 nội dung).

Kết quả đánh giá, xếp loại cụ thể:

1. Nhóm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Sở Công thương: điểm tự đánh giá 88.12 điểm; thẩm định 87.64/93.5 điểm, chỉ số đạt 93.73%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Nội vụ: điểm tự đánh giá 97.14 điểm; thẩm định 87.91/94.5 điểm, chỉ số đạt 93.03%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Xây dựng: điểm tự đánh giá 91.33 điểm; thẩm định 86.82/93.5 điểm, chỉ số đạt 92.86%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Tài chính: điểm tự đánh giá 97.97 điểm; thẩm định 81.20/88 điểm, chỉ số đạt 92.27%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Giáo dục và đào tạo: điểm tự đánh giá 99.75 điểm; thẩm định 86.58/95.5 điểm, chỉ số đạt 90.66%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Giao thông vận tải: điểm tự đánh giá 91.60 điểm; thẩm định 81.53/90 điểm, chỉ số đạt 90.59%, xếp loại xuất sắc.

- Sở Tư pháp: điểm tự đánh giá 93.87 điểm; thẩm định 83.78/93.5 điểm, chỉ số đạt 89.6%, xếp loại Tốt.

- Ban Dân tộc: điểm tự đánh giá 89.06 điểm; thẩm định 74.06/83 điểm, chỉ số đạt 89.23%, xếp loại Tốt.

- Sở Khoa học và Công nghệ: điểm tự đánh giá 95 điểm; thẩm định 82.46/94.5 điểm, chỉ số đạt 87.26%, xếp loại Tốt.

- Ban Quan lý Khu kinh tế tỉnh: điểm tự đánh giá 90 điểm; thẩm định 78.48/90 điểm, chỉ số đạt 87.20%, xếp loại Tốt.

- Văn phòng UBND tỉnh: điểm tự đánh giá 88.5 điểm; thẩm định 71.77/82.5 điểm, chỉ số đạt 86.99%, xếp loại Tốt.

- Sở Văn hoá thể thao và Du lịch: điểm tự đánh giá 100 điểm; thẩm định 85.55/98.5 điểm, chỉ số đạt 86.85%, xếp loại Tốt.

- Thanh tra tỉnh: điểm tự đánh giá 78 điểm; thẩm định 63.68/74 điểm, chỉ số đạt 86.05%, xếp loại Tốt.

- Sở Thông tin và Truyền thông: điểm tự đánh giá 89.73 điểm; thẩm định 84.32/98.5 điểm, chỉ số đạt 85.6%, xếp loại Tốt.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: điểm tự đánh giá 94.51 điểm; thẩm định 79.93/93.5 điểm, chỉ số đạt 85.49%, xếp loại Tốt.

- Sở Y tế: điểm tự đánh giá 91.91 điểm; thẩm định 80.42/96.5 điểm, chỉ số đạt 83.34%, xếp loại Tốt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: điểm tự đánh giá 98.26 điểm; thẩm định 79.8/96.5 điểm, chỉ số đạt 82.69%, xếp loại Tốt.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: điểm tự đánh giá 89.36 điểm; thẩm định 73.91/96.5 điểm, chỉ số đạt 76.59%, xếp loại Khá.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: điểm tự đánh giá 87.10 điểm; thẩm định 72.1/95.5 điểm, chỉ số đạt 75.5%, xếp loại Khá.

- Sở Ngoại vụ: điểm tự đánh giá 68.45 điểm; thẩm định 56.18/75.5 điểm, chỉ số đạt 74.41%, xếp loại Tốt.

2. Nhóm Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

- Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy: điểm tự đánh giá 89.85 điểm; thẩm định 82.58/95.5 điểm, chỉ số đạt 86.47%, xếp loại Tốt.

- Uỷ ban nhân dân huyện Sa Thầy: điểm tự đánh giá 97.62 điểm; thẩm định 81.36/95.5 điểm, chỉ số đạt 85.19%, xếp loại Tốt.

- Uỷ ban nhân dân huyện Ia hdrai: điểm tự đánh giá 92.73 điểm; thẩm định 79.81/95.5 điểm, chỉ số đạt 83.57%, xếp loại Tốt.

- Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông: điểm tự đánh giá 88.67 điểm; thẩm định 81.12/98.5 điểm, chỉ số đạt 82.36%, xếp loại Tốt.

- Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà: điểm tự đánh giá 94.66 điểm; thẩm định 76.07/95.5 điểm, chỉ số đạt 79.65%, xếp loại Khá.

- Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông: điểm tự đánh giá 97.84 điểm; thẩm định 76.92/98.5 điểm, chỉ số đạt 78.09%, xếp loại Khá.

- Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi: điểm tự đánh giá 97 điểm; thẩm định 75.23/98.5 điểm, chỉ số đạt 76.38%, xếp loại Khá.

- Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô: điểm tự đánh giá 95.46 điểm; thẩm định 70.91/95.5 điểm, chỉ số đạt 74.25%, xếp loại Khá.

- Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei: điểm tự đánh giá 79.19 điểm; thẩm định 67.7/95.5 điểm, chỉ số đạt 70.89%, xếp loại Khá.

- Uỷ ban nhân dân Thành phố Kon Tum: điểm tự đánh giá 83.49 điểm; thẩm định 68.18/98.5 điểm, chỉ số đạt 69.22%, xếp loại Khá.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3937 người đang online Tổng 46.468.504 lượt truy cập