Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
37/QĐ-SNV   15/03/2018   Quy chế chi tiêu nội bộ
675/QĐ-ubnd   30/12/2016   Giao biên chế 2016-2017
287/QĐ-SNV   01/12/2016   Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCNV ISO 9001:2008 tại Sở Nội vụ
24/2016/QĐ-UBND   17/06/2016   Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2016/QĐ-UBND   14/03/2016   Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
244/QĐ-SNV   07/10/2015   Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
326/QĐ-UBND   16/06/2015   Quyết định thành lập các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
78/QĐ-SNV   04/04/2015   Quyết định vv kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
618/QĐ-UBND   14/08/2014   Danh sách tập thể, cá nhân được tặng bằng khen theo quyết định 618/QĐ-UBND ngày 14/8/2019
686/TB-SNV   02/04/2013   Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BBT trang thông tin điện tử
1011/QĐ-SNV   10/12/2012   QĐ ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
974/QĐ-SNV   01/10/2012   QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành nội quy cơ quan
793/QĐ-SNV   10/07/2012   Quy định về hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ công chức, viên chức Sở Nội vụ
14/2012/QĐ-UBND   06/04/2012   Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
06/2012/QĐ-UBND   19/01/2012   Quyết định về việc thành lập Chi cục văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
Tổng: 276 Văn bản. Trang 18 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: