Thứ 7, Ngày 04/07/2020 -

Thông báo lấy ý kiến đánh giá việc giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ
11/10/2019  00:00 831 Lượt xem

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 69/KH-SNV ngày 28/12/2018 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ thông báo tới tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giải quyết TTHC việc lấy phiếu đánh giá của đơn vị như sau:

Tổ chức/cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính đánh giá đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Nội vụ  (tại Quầy số 07, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum) thông qua một trong các hình thức sau:

- Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC của Sở Nội vụ được đặt trên bàn làm việc của công chức tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả; được phát cho tổ chức/ cá nhân kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ trong lúc tổ chức/cá nhân đến thực hiện giao dịch, hoặc phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Tổ chức/cá nhân sau khi thực hiện TTHC, cho ý kiến góp ý, phản ánh thông qua phiếu và nộp lại phiếu cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

- Tổ chức/cá nhân gửi ý kiến đến hộp thư góp ý, phản ánh kiến nghị bằng văn bản hoặc thư điện tử đến một trong các địa chỉ:

+ Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, số 240 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 02603.867075, số Fax: 060.3862348 

 + Địa chỉ thư điện tử: sonoivu-kontum@chinhphu.vn

- Thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (địa chỉ http:// snv.kontum.gov.vn/mục lấy ý kiến người dân)

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của tổ chức/ cá nhân trong tham gia Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC của đơn vị./.

Văn phòng Sở Nội vụ

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 230 người đang online Tổng 44.921.301 lượt truy cập