Thứ hai, Ngày 27/09/2021 -

Thông báo Kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện và xét chuyển viên chức thành công chức 
26/08/2020  00:00 1.893 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh và xét chuyển viên chức thành công chức và Văn bản số 2060/UBND-KTTH ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện đối với 04 trường hợp thuộc huyện Ia H’Drai 1 và xét chuyển viên chức thành công chức đối với 01 trường hợp thuộc huyện Đăk Tô 2 ; Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo Quyết định số 255/QĐ-UBND thông báo việc tổ chức kiểm tra, sát hạch; cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 01 (một) buổi; bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2020 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Sở Nội vụ, địa chỉ: số 240 đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Cách thức thực hiện
2.1. Thí sinh bốc thăm câu hỏi và chuẩn bị nội dung trả lời (30 phút); thời gian trả lời các câu hỏi đã bốc thăm (15 phút). Tổng điểm kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm. Trong đó, thang điểm tối đa các câu hỏi như sau:
- 01 câu hỏi kiến thức chung 35 điểm; 
- 01 câu hỏi chuyên môn nghiệp vụ 35 điểm;
- Câu hỏi phụ: 30 điểm.
2.2. Thứ tự thực hiện: Theo thứ tự cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai.

3. Nội dung ôn tập 1 Tại Văn bản số 2334/UBND-KTTH ngày 30 tháng 6 năm 2020. 2 Tại Văn bản số 2419/UBND-KTTH ngày 07 tháng 7 năm 2020.

3.1. Phần Kiến thức chung: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nền hành chính Nhà nước; hệ thống chính trị; các quy định về công chức, công vụ (cập nhật các nội dung trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung); văn hóa giao tiếp ở công sở; thể thức văn bản hành chính (theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020); đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước....

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

3.2. Phần Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: theo vị trí việc làm dự tuyển. Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo Quyết định số 255/QĐ-UBND báo đến các cơ quan, đơn vị để thông báo đến người tham gia dự tuyển biết, thực hiện.

Thông báo này thay giấy mời./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 792 người đang online Tổng 45.246.021 lượt truy cập