Thứ 4, Ngày 24/07/2024 -

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 16/06/2023  19:27 Lượt xem: 336
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 15/6/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bội Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.

Tham dự buổi làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, toàn bộ thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.


Quang cảnh
buổi làm việc

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đột xuất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra cách xử lý hồ sơ trực tuyến, công tác lưu trữ; việc sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; thực hiện số hoá hồ sơ đối với các thủ tục hành chính...

Thứ trưởng Bội Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa (người đầu tiên từ bên trái qua) kiểm tra đột xuất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông

 

Sau khi khảo sát, Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nghe báo cáo về công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong cải cách thể chế, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền 237 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đã được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách thể chế. Trong cải cách thủ tục hành chính, đã ban hành 62 Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ, nghiêm túc ở cả 3 cấp chính quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Về cải cách tổ chức bộ máy, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc; các đơn vị và địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương; năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.947 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo rà soát trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Thời gian qua, tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc trao đổi, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; đã xây dựng và đưa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh vào vận hành thử nghiệm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC ngày càng mạnh mẽ; việc thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và thí điểm danh mục TTHC thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử,...

Với những nỗ lực đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua kết quả công bố các chỉ số của năm 2022, nhiều chỉ số đã được cải thiện so với năm 2021 như: Chỉ số PCI năm 2022 xếp thứ 37/63 (cải thiện 24 bậc so với năm 2021); Chỉ số SIPAS xếp thứ 42/63 (cải thiện 02 bậc so với năm 2021). Đối với Chỉ số PAR INDEX: năm 2022 xếp thứ 55/63 (cải thiện 04 bậc so với năm 2021). Trong đó, có nhiều chỉ số thành phần được cải thiện đáng kể so với năm 2021 như: Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy tăng 27 bậc (xếp thứ 36/63); Chỉ số thành phần Cải cách thể chế tăng 17 bậc (xếp thứ 43/63);  Chỉ số thành phần Xây dựng và phát triển chính quyền đin tử, chính quyền số tăng 31 bậc (xếp 31/63).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số CBCCVC trong thi hành công vụ chưa cao,... các chỉ số liên quan đến công tác CCHC của tỉnh vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh và các sở ngành đã kiến nghị với đoàn kiểm tra, cũng như kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan về: hướng dẫn nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện; hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, để triển khai cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Trên cơ sở đó, các thành viên của đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và các kiến nghị của tỉnh với đoàn kiểm tra cũng như với Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Một số nội dung vượt thẩm quyền hoặc phải trao đổi cụ thể, đoàn sẽ trao đổi với các bộ ngành liên quan phúc đáp bằng văn bản sau đợt làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã cảm ơn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; giúp địa phương tháo gỡ được những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công tác CCCHC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng xác định: Đối với Kon Tum, công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Nên trong thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước và tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại cuộc làm việc

Đồng chí phát biểu: ngay sau buổi làm việc này, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những điểm đạt được và tiếp tục có giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra tại buổi làm việc và thông qua đợt kiểm tra.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thười đề nghị khắc phục những khó khăn, hạn chế, trọng tâm là thực hiện sắp xếp bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phân tích bộ chỉ số cải cách hành chính, kết quả cải cách hành chính, rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo cơ chế thuận lơi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đâù tư trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Kon Tum, trình lên Chính phủ để có giải pháp hỗ trợ.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3626 người đang online Tổng 47.491.254 lượt truy cập