Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Ngày đăng: 08/08/2023  23:25 Lượt xem: 167
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, Bộ Nội vụ có Văn bản số 3604/BNV-CQĐP ngày 12/7/2023 về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 và Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023, để kịp thời tổ chức triển khai có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ngay sau khi y ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, quan tâm thực hiện các nội dung:

1. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn bản có liên quan, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong Nhân dân.

2. Rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của địa phương mình theo quy định tại Kết luận số 48- KL/TW và Nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó lưu ý, việc xây dựng Phương án tổng thể giai đoạn 2023-2025 cần tính đến việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023-2030.

3. Từ kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành ngay việc rà soát, có phương án để chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu sắp xếp các đơn vị hành chính.

4. Bổ sung các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 trong quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi xây dựng Phương án sắp xếp ĐVHC theo nội dung số 2 nêu trên chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để kịp thời bổ sung vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1927 người đang online Tổng 47.483.639 lượt truy cập