Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Triển khai Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Ngày đăng: 12/04/2024  15:10 Lượt xem: 844
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1019/UBND-KTKT về việc triển khai đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Công văn ban hành thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 để chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định. Lưu ý tài sản thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê, tổng hợp số liệu để báo cáo tổng hợp chung.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công chỉ đạo bộ phận kế toán và các bộ phận có liên quan chủ động thực hiện việc kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý, đối chiếu tài sản đang theo dõi với sổ sách kế toán và rà soát các hồ sơ pháp lý về tài sản có liên quan để cập nhật đầy đủ thông tin tài sản vào sổ sách kế toán; làm cơ sở để chuẩn bị cho công tác tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Kết quả thực hiện tổng kiểm kê của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) trước ngày 15 tháng 4 năm 2025 để tổng hợp gửi về các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài sản trước ngày 23 tháng 4 năm 2025; cụ thể như sau:

  • Sở Tài chính (đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị);
  • Sở Giao thông vận tải (tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, giao thông đường bộ, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải);
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn, thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều, cảng cá[1]);
  • Sở Xây dựng (tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị);
  • Sở Công Thương (tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ, cụm công nghiệp);
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư (tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế[2]);
  • Sở Khoa học và Công nghệ (tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao);
  • Sở Thông tin và Truyền thông (tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung);
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao, làng văn hóa).

3. Các sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm kê; hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê, đôn đốc kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

- Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng của các đơn vị, địa phương, các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao nêu trên thực hiện tổng hợp kết quả kiểm kê đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành gửi Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 5 năm 2025 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp huyện do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện làm cơ quan thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kiểm kê tài sản công của cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo đúng tiến độ quy định; hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2024.

5. Giao Sở Tài chính: (1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê của tỉnh do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Sở Tài chính làm cơ quan thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2024. (2) Trên cơ sở nội dung, kế hoạch chi tiết do Bộ Tài chính ban hành, thực hiện hướng dẫn, tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.(3)  Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan hướng dẫn kiểm kê cho các đối tượng thực hiện kiểm kê theo đúng quy định; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức tập huấn hướng dẫn kiểm kê (nếu cần thiết).(4) Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 20 tháng 5 năm 2025; hoàn thành, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 6 năm 2025 theo quy định./.


[1] Theo quy định tại Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

[2] Theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1430 người đang online Tổng 47.485.455 lượt truy cập