Thứ 7, Ngày 13/07/2024 -

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 16/02/2023  21:00 Lượt xem: 287
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, có 134 thủ tục hành chính đã được phê duyệt thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn), cụ thể: cấp tỉnh 100 thủ tục hành chính; cấp huyện 14 thủ tục hành chính; chung cấp tỉnh và cấp huyện 11 thủ tục hành chính; cấp xã 09 thủ tục hành chính.

          Trình tự, cách thức thực hiện danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn kèm theo Quyết định gồm 02 trường hợp: nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Quyết định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có thủ tục hành chính được phê duyệt áp dụng thí điểm thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính không sử dụng bản giấy thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Công chức, viên chức, nhân viên được giao trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp để đảm bảo trình tự và cách thức thực hiện. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong lần đầu tiên nộp hồ sơ bản giấy về cách thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và cách nộp hồ sơ trực tuyến để các tổ chức, cá nhân có thể chủ động nộp hồ sơ trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lần tiếp theo.

Công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền được phân công giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, đồng thời thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo khoản 2, 3, 4 Điều 21a Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thời gian áp dụng thí điểm là 04 tháng. Sau thời gian áp dụng thí điểm các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu về số lượng hồ sơ đã giải quyết theo từng thủ tục hành chính, khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc rút kinh nghiệm qua thời gian thí điểm và triển khai nhân rộng./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1965 người đang online Tổng 47.470.785 lượt truy cập