Thứ 7, Ngày 27/02/2021 -

Lịch sử hình thành
Ngày đăng: 16/10/2019  11:31
Mặc định Cỡ chữ

       Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum được thành lập, theo tinh thần Quyết định số 248/QĐ-TTg, ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

       Ngày 22/9/2008 UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định 17/2004/QĐ-UB, ngày 14/4/2004.

       Ngày 09/11/2004 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UB, V/v kiện toàn các Phòng chuyên môn của Sở Nội vụ.

       Ngày 27/4/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 17/2010/QĐ-UBND, v/v thành lập Ban tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

       Ngày 27/4/2010 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 18/2010/QĐ-UBND, v/v thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

       Ngày 19/01/2012 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 06/2012/QĐ-UBND, v/v thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

       Ngày 28/3/2011 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 142/QĐ-SNV, v/v thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ.

       Sở Nội vụ Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

        Sở Nội vụ Kon Tum chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 190 người đang online