Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 30/03/2023  21:53 Lượt xem: 27
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 27/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quy chế ban hành kèm theo có 05 Chương, 22 Điều. Phạm vi điều chỉnh quy định việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Những nội dung không quy định tại Quy chế này thực hiện theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Công tác vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện một cách thường xuyên, theo định hướng và có tổ chức, được căn cứ trên các cơ sở: (1) Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thông qua các kế hoạch, quy hoạch phát triển, định hướng thu hút và sử dụng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh và của Chính phủ; các chương trình mục tiêu của quốc gia, ngành, địa phương qua từng năm hoặc từng thời kỳ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên các lĩnh vực chủ yếu; (2) Việc vận động cho các mục đích nhân đạo căn cứ vào tình hình xã hội và nhu cầu thực tế của từng đơn vị, địa phương trong từng năm hoặc từng thời kỳ; kể cả năng lực tiếp nhận (bao gồm cả nguồn vốn đối ứng…); (3) Việc vận động viện trợ khắc phục hậu quả căn cứ vào mức độ thiệt hại về con người, tài sản, công trình,… trên từng địa bàn bị thiên tai hoặc tai họa khác; (4) Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam hoặc của tỉnh với các tổ chức tài trợ; (5) Thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố (bao gồm: Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN), trang tin điện tử của tỉnh hoặc văn bản thông báo kế hoạch trao đổi ý kiến hoặc kết quả đàm phán với tổ chức tài trợ); (6) Thông tin, tài liệu về các tổ chức tài trợ do các tổ chức tài trợ công bố (chính sách, chương trình viện trợ của tổ chức tài trợ; chương trình tài trợ và các lĩnh vực ưu tiên của tổ chức tài trợ đối với Việt Nam; quy trình và thủ tục tài trợ) trên trang tin điện tử của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước tại Việt Nam hoặc cơ quan viện trợ, trong các ấn phẩm do các cơ quan này phát hành; (7) Việc vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh gắn kết với nâng cao hiệu quả sử dụng, phù hợp với năng lực tiếp nhận và sử dụng của các cơ quan và đơn vị thực hiện.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định các nội dung như: Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ, Quy trình vận động, đàm phán, ký kết và trình duyệt các khoản viện trợ; Vận động, đàm phán các khoản viện trợ; Ký kết thỏa thuận viện trợ; Hồ sơ khoản viện trợ; Thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ; Quản lý tài chính đối với vốn viện trợ…

Theo quy chế trên, nguyên tắc quản lý nhà nước đối với các khoản viện trợ là Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong công tác tham mưu chủ trương tiếp nhận, phê duyệt khoản viện trợ; hướng dẫn, theo dõi, quản lý và đánh giá tình hình triển khai các khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại các Điều 4, 5, 6, 9, 10 và Điều 12 của Quy chế.

Đối với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các nhiệm vụ như ham gia thẩm định và góp ý kiến với các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tham gia giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2023 và thay thế Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3670 người đang online Tổng 46.468.276 lượt truy cập