Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày đăng: 30/03/2023  21:55 Lượt xem: 39
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 29/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND Về việc ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Tại Quyết định trên nêu Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế và xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được ủy quyền theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phụ lục đính kèm.

Đồng thời, Quyết định cũng nêu rõ trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế và xây dựng thay đổi so với quy định tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mà không dẫn đến phải điều chỉnh nội dung ủy quyền thì Ban Quản lý Khu kinh tế vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định ủy quyền này.

Thời gian ủy quyền theo Quyết định số 99/QĐ-UBND là 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định này. Trong thời gian ủy quyền, trường hợp Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có sự điều chỉnh, bổ sung dẫn đến phải điều chỉnh nội dung ủy quyền, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nhiệm vụ đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 4000 người đang online Tổng 46.468.558 lượt truy cập