Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Thí điểm sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 12/04/2023  14:54 Lượt xem: 190
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Triển khai thực hiện Công văn số 639/BNV-VP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 893 và 06 của Thủ tướng Chính phủ; xét đề nghị của Sở Nội vụ, ngày 07 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1006/UBND-NC về việc thí điểm sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng thí điểm hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức do tập đoàn VNPT hỗ trợ (miễn phí) để thực hiện cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; thời gian thực hiện đến hết tháng 12 năm 2023.

Về cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh kể từ tháng 04 năm 2023.

Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện cập nhập đủ 109 trường dữ liệu theo mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất (ban hành theo Công văn số 639/BNV-VP của Bộ Nội vụ), xác thực dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch và tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Kon Tum, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc thí điểm hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức VNPT CCVC. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với Viễn thông Kon Tum, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

Viễn thông Kon Tum phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung đã cam kết; thực hiện chuyển đổi toàn bộ thông tin, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức hiện có; đồng thời triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng để cập nhật và đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (là đơn vị quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu) đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin để lưu trữ, hỗ trợ vận hành, kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ, Viễn thông Kon Tum và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý; bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật phục vụ kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn.

Sở Nội vụ phối hợp với Viễn thông Kon Tum, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung công việc; đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất việc bố trí, đảm bảo kinh phí thực hiện các nội dung liên quan đến việc thí điểm sử dụng hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức VNPT CCVC; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo quy định; định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1087 người đang online Tổng 46.839.550 lượt truy cập