Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng: 12/04/2023  14:56 Lượt xem: 175
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 995/UBND-NC về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công văn được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra nhận thấy vẫn còn nhiều địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như sổ hộ khẩu giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân... gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; một số cơ quan, đơn vị đã được kết nối, cấp tài khoản tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng chưa sử dụng hoặc chưa thường xuyên sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

* Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan:

  • Khẩn trương rà soát tài khoản của công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú của công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hồ sơ đăng ký tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Thường xuyên rà soát trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và theo dõi các quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành Trung ương để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.
  • Chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh góp phần cắt giảm, đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ không cần thiết trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
  • Tuyên truyền và công khai nội dung hướng dẫn về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp để người dân biết về quyền lợi và nghĩa vụ. Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cơ quan có thẩm quyền và cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

   - Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các quy định trên hoặc để xảy ra tình trạng tự ý đặt thêm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính không có trong quy định; nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, gây bức xúc cho người dân.

  - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023.

  * Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô. Hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để theo dõi trước ngày 20 tháng 4 năm 2023.

  * Sở Nội vụ:

  • Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ gắn với kiểm tra cải cách hành chính và đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, không để gây mất niềm tin của người dân.
  • Tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

* Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 509/KH- UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

* Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Theo dõi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh đối với người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chậm triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1136/TCT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương liên quan.

 

4 Theo Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 16/3/2023 cāa Āy ban nhân dân huyện Đăk Tô và tại nội dung gạch đầu hàng thứ 2 mÿc IV trang 4 Biên bản kiểm tra ngày 23/3/2023 tại Āy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1132 người đang online Tổng 46.839.593 lượt truy cập