Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
Ngày đăng: 23/05/2023  03:42 Lượt xem: 173
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định này Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Quy định kỹ thuật).

Tại Quyết định, Bộ Nội vụ giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị. Đối với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ: Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định tại Quy định kỹ thuật; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định kỹ thuật; đề xuất nâng cấp phiên bản của Quy định kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế; Triển khai các dịch vụ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức cho các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ; ban hành các tài liệu đặc tả dịch vụ theo quy định; Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định này; Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống khi chia sẻ dữ liệu.

Đối với Vụ Công chức -Viên chức, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn; Theo dõi và đề xuất điều chỉnh các danh mục bảng mã dùng chung, nội dung cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với Đơn vị liên quan đến cung cấp dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu: Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu qua các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu tuân thủ đúng quy định về cấu trúc dữ liệu; Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho dữ liệu được chia sẻ qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu.

Đối với Đơn vị cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước: Đảm bảo dữ liệu được cung cấp và khai thác tuân thủ đúng quy định tại Quy định kỹ thuật; Phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng Quy định kỹ thuật này về Bộ Nội vụ để có phương án xử lý; Kiểm tra, kiểm thử sự tương thích về việc tiếp nhận, xử lý các thông điệp dữ liệu theo Quy định kỹ thuật này trước khi thực hiện kết nối khai thác dữ liệu; Đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin của mình khi kết nối, khai thác dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1035 người đang online Tổng 46.839.505 lượt truy cập