Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng: 12/07/2023  17:22 Lượt xem: 186
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2152/UBND-TTHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả Công văn số 1785/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 6 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1817/UBND-NC ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc theo dõi công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (thường xuyên rà soát, kiểm tra số lượng thủ tục hành chính của ngành quản lý đảm bảo đồng nhất với số lượng thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên theo dõi kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ  cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.


Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon Rẫy

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính chậm muộn hằng tháng theo quy định./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1385 người đang online Tổng 46.996.592 lượt truy cập