Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Kon Plông tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2023, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Ngày đăng: 25/09/2023  15:44 Lượt xem: 56
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Duy Khánh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đặng Quang Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng chí Võ Sỹ Chung- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Trịnh Văn Minh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện lãnh đạo, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đoàn chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Trà - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan đến Chỉ số cách hành chính năm 2022; kết quả công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Theo đó, căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông đạt loại Khá và xếp thứ 06/10 huyện, thành phố. Ngay sau khi có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023; kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện kịp thời theo đúng thời gian quy định; kế hoạch Phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Kon Plông, giai đoạn 2023 -2030. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách thủ tục hành chính làm cho nhận thức của người dân nói chung và các tổ chức, cá nhân nói riêng về công tác cải cách hành chính ngày càng sâu sắc. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính đã giúp đổi mới cách thức giải quyết công việc và đảm bảo đúng thời gian thực hiện; trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân được quy định cụ thể, rõ ràng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ngày càng được quan tâm đầu tư...

Đồng chí Đỗ Thanh Trà - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Trong quý IV năm 2023, huyện đưa ra 07 phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm thời gian tới, cụ thể: Đẩy mạnh việc thực hiện lập hồ sơ trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện

giải ngân vốn theo đúng thời gian quy định; Tiếp tục thực hiện việc chuyển số hóa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Xây dựng phương án giao quyền tự chủ tài chính giao đoạn 2023 - 2025 cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ; Tổ chức Hội thi Cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại” huyện Kon Plông năm 2023. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính trên địa bàn huyện.

Ngoài ra Hội nghị còn được nghe Báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện nhóm các chỉ số, chỉ tiêu liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Kon Plông, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục doTrung tâm phục vụ hành chính công trình bày cùng 03 tham luận gồm: tham luận “Những về giải pháp nâng cao kết quả thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện” của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện; tham luận “Những giải pháp nâng cao kết quả thực hiện cải cách tài chính công trên địa bàn huyện” của Phòng Tài chính - Kế hoạch và tham luận “Những giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Măng Đen” do Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen trình bày.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Sỹ Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của tỉnh. Với những nỗ lực của toàn huyện trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện qua 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể:

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực công tác cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Huyện đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo quy định của Chính phủ được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ngày càng được quan tâm đầu tư.

Đồng chí Võ Sỹ Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai các nhiệm vụ của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của một số phòng ban chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính số đến người dân, tổ chức chưa đa dạng, hiệu quả... dẫn đến các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của huyện vẫn chưa được cải thiện nhiều, nhiều chỉ số, chỉ số thành phần vẫn thuộc nhóm thấp trên toàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, bám sát các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của huyện và các nội dung còn hạn chế đã được chỉ ra trong Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022.

Thứ hai, chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình, chất lượng về nội dung, đúng tiến độ quy định.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin, nộp hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến.

Thứ tư, tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

Thứ năm, thực hiện tốt cơ chế tài chính, nhất là giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Và cuối cùng là tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức, cũng như xác định những tồn tại, hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước; từ đó, có biện pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, tổ chức./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1131 người đang online Tổng 46.996.398 lượt truy cập