Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ
Ngày đăng: 21/07/2022  21:57 Lượt xem: 2611
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Theo đó, có danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu và danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu chỉ có dịch vụ lưu trữ, bao gồm: Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử; Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử và Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản có dịch vụ lưu trữ và dịch vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đối với dịch vụ lưu trữ gồm dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu cầu xã hội. Đối với dịch vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm: Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Dịch vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Tại Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này; Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá; Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện từng giai đoạn, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này để quyết định hoặc phân cấp cho đơn vị trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập để bảo đảm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3732 người đang online Tổng 46.468.331 lượt truy cập