Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”
Ngày đăng: 29/07/2022  21:48 Lượt xem: 1598
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 897/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.

Theo Quyết định số 897/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” (gọi tắt là Chương trình) với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Đồng thời, phê duyệt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 1 (2022 - 2025) và giai đoạn 2 (2026 - 2030). Chương trình cũng đề ra 04 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên…

Quyết định số 897/QĐ-TTg giao Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1089 người đang online Tổng 46.839.552 lượt truy cập