Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Thông báo Kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 (thi tuyển)
Ngày đăng: 20/09/2022  21:55 Lượt xem: 3384
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng); Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (thi tuyển).

Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (thi tuyển) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết./.

- Xem Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phụ lục kèm theo Quyết định

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 563 người đang online Tổng 47.178.102 lượt truy cập