Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 18/10/2022 của Sở Nội vụ về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022
Ngày đăng: 18/10/2022  20:53 Lượt xem: 720
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 913/KH-BCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022; Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 18/10/2022 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Nội vụ năm 2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chủ trương của Nhà nước về các quy định để kiểm soát thuốc lá.

2. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong đảng viên, công chức và người lao động về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.

3. Phối hợp và đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước trong kiểm soát thuốc lá.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NĂM 2022

1. Mục tiêu 1:

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị; giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

* Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% lãnh đạo sở, trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 98% công chức, người lao động hiểu biết về tác hại của thuốc lá.

- 80% công chức, người lao động hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra.

- 60% công chức, người lao động biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Mục tiêu 2:

Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc lá cho công chức, người lao động tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

* Chỉ tiêu thực hiện:

- 12 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- 87% đơn vị thuộc, trực thuộc Sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

3. Mục tiêu 3:

Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

* Chỉ tiêu thực hiện:

Có ít nhất 2 đợt kiểm tra, giám sát về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động như: Trang tin điện tử của Sở, của Ban Tôn giáo; hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice, Kết luận giao ban hằng tuần, các cuộc họp chi bộ,....

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá... trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5) năm 2022.

3. Tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (32/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5-31/5)

Cử công chức, người lao động tham gia Lễ Mittinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (32/5/ và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5).

4. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị

- Tổ chức ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Cơ quan, đơn vị không có công chức và người lao động hút thuốc lá; tổ chức cho công chức và người lao động tham gia ký cam kết thi đua thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả.

- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

5. Tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan

Cử công chức, người lao động tham gia tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; hướng dẫn cam kết thực hiện môi trường không thuốc lá.

6. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này đến công chức, người lao động của đơn vị mình biết, thực hiện.

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Theo dõi, đốn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng quy định, định kỳ hàng năm (15/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum). Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở (qua Phòng Hành chính - Tổng hợp) xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các đơn vị và công chức Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 4058 người đang online Tổng 46.468.609 lượt truy cập