Thứ 7, Ngày 04/07/2020 -

Phân công nhiệm vụ
Ngày đăng: 16/10/2019  11:32 Lượt xem: 808
Mặc định Cỡ chữ

I. Lãnh đạo Sở: 

1. Giám đốc: A Cường
Điện thoại: 0260.3530779 – 0914 199045
Email: acuong-kontum@chinhphu.vn

2. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung
Điện thoại: 0260.3917087 – 0914 315005
Email: nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn

3. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam
Điện thoại: 0260.3916379 – 0988 959379
Email: levietnam-kontum@chinhphu.vn

4. Phó Giám đốc:  Đoàn Văn Minh
Điện thoại: 090 503 77779
Email: doanvanminh-kontum@chinhphu.vn

II. Các Phòng, ban chuyên môn: 

1. Thanh Tra Sở
- Chánh Thanh tra: Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại: 0260. 3862348 - 0914 060668 
- Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Phú
Điện thoại: 0260 3918057 - 0905 222779 
- Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078
- Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Huệ
Điện thoại: 0260 3918186 – 0973 033 087
*Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra: (đính kèm.doc)
*Chức năng nhiệm vụ Văn Phòng Sở: (đính kèm.doc) 

2. Phòng Công chức viên chức: 
- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm
Điện thoại: 0905 012501
- Phó Phòng: Võ Trường Giang
Điện thoại: 0377 589898
*Chức năng nhiệm vụ Phòng Công chức viên chức: (đính kèm.doc)

3. Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính:
- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình

Điện thoại: 0962 905577
- Phó phòng: Bùi Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0260 3914422 - 0935 077386

- Phó phòng: Hà Xuân Nguyên
Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036
*Chức năng nhiệm vụ Cải cách hành chính: (Đính kèm.doc)
*Chức năng nhiệm vụ Tổ chức bộ máy: (đính kèm.doc) 

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên:
- Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường

Điện thoại: 0905 761479
Phó phòng: Lâm Quang Huy
Điện thoại: 0917 222235
*Chức năng nhiệm vụ Phòng Xây dựng chính quyền: (đính kèm.doc)

III. Đơn vị trực thuộc:  

1. Ban Thi đua – Khen thưởng:
- Trưởng ban: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 0260 3864532 – 0905162201
Email: nguyenvantuan-kontum@chinhphu.vn
- Phó trưởng ban: Trần Thị Hòa Bình
Điện thoại: 0260 3955139 – 0936 751879
*Chức năng nhiệm vụ Ban Thi đua – Khen thưởng: (đính kèm.doc)

2. Ban Tôn giáo:
- Trưởng Ban: Vũ Quang Dũng
Điện thoại: 0260 3955479 – 0987 010982
Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn
- Phó ban: Phan Thái
Điện thoại: 0260 3919115 – 0982 803679

- Phó ban: Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại: 0260 3811385 – 01635 419959
*Chức năng nhiệm vụ Ban Tôn giáo: (đính kèm.doc)

3. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:
- Chi cục Trưởng
: Đỗ Ngọc Lượng

Điện thoại: 0603918679
- Phó Chi cục Trưởng: Trần Thị Anh
Điện thoại: 0905863345
*Chức năng nhiệm vụ Chi cục VT-LT: (đính kèm.doc)

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 214 người đang online Tổng 44.921.285 lượt truy cập