Chủ nhật, Ngày 25/02/2024 -

Chỉ thị về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Ngày đăng: 02/02/2023  23:35 Lượt xem: 543
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 19/01/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Theo đó, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả khả quan. Trong năm 2022 cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới đề ra, đến nay toàn tỉnh đã có 42/85 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (trong đó đã có 36 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới), số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 16 tiêu chí; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 07 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới..., người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới với ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu, gương điển hình, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Kết quả thực hiện của tỉnh đang còn ở mức thấp so với một số địa phương trên cả nước, một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được...

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 81/ND-HĐND tỉnh ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 81/ND-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan.

Trong đó, tập trung một số nội dung quan trọng. Về mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu thành phố Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các địa phương chủ động tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu... Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham gia của các hội, đoàn thể ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với thủ trưởng các sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí phải căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành.

Về chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện, định kỳ trước ngày 15 hằng tháng và tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới về Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nếu thực hiện chế độ báo cáo không đảm bảo thời gian theo quy định. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành có liên quan.

Đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, bình xét thi đua đối với các địa phương, sở, ngành trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 490 người đang online Tổng 47.169.301 lượt truy cập