Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023
Ngày đăng: 08/02/2023  16:11 Lượt xem: 866
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 03/02/2023 kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.

Theo Kế hoạch số 282/KH-UBND, chương trình gặp gỡ, đối thoại sẽ diễn ra với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Chương trình đối thoại là dịp để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh gặp gỡ, lắng nghe và nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua đối thoại để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, trao đổi những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu tổ chức Chương trình sát với nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của đa số thanh niên, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình; nội dung trao đổi, đối thoại thiết thực; công tác tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa, tiết kiệm, tránh hình thức.

Nội dung chương trình đối thoại gồm: Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề về tạo điều kiện để thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn; Thanh niên hiến kế với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp với thanh niên tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến với điểm cầu các huyện.

Tại Kế hoạch trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Tỉnh đoàn; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch này đến toàn thể thanh niên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị ngay khi Kế hoạch ban hành). Thông qua các kênh thông tin, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên liên quan đến chủ đề đối thoại gửi về Tỉnh đoàn chậm nhất ngày 01 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp.

Đồng thời, Uỷ ban nhân dân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Tỉnh đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đối với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân dân tỉnh  giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung: Tổng hợp nội dung để thông tin đến thanh niên về kết quả đã giải quyết, xử lý các vấn đề thanh niên kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại năm 2022; Đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo nhóm vấn đề chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, chuẩn bị nội dung đối thoại với thanh niên; Tham mưu kịch bản, nội dung Chương trình, giấy mời, tài liệu (tại các ý mục b nêu trên và tài liệu liên quan), tham luận chỉ đạo và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2023; Phối hợp các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức đối thoại tại điểm cầu ở tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện về công tác tổ chức tại điểm cầu các huyện.

Thời gian đối thoại dự kiến 01 buổi, ngày 24 tháng 3 năm 2023./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 526 người đang online Tổng 47.178.074 lượt truy cập