Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 16/02/2023  21:25 Lượt xem: 593
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục đích ban hành Kế hoạch trên nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận; Thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19; Nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, đảm bảo công tác dân vận được đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, nhất quán quan điểm công tác dân vận vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân.

Tại Kế hoạch trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình; Triển khai thực hiện phải đồng bộ, phối hợp chặt chẽ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo Chỉ thị số 33/CT-TTg...

Các nội dung triển khai gồm: (1) Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản của các cấp có thẩm quyền về công tác dân vận; (2) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân; (3) Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (4) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 -2030; Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả; (5) Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ; (6) Tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; (7) Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị .

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao các cơ quan, đơn vị, địa phương dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 02 năm 2023. Đồng thời, tự theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương chủ động cân đối dự toán chi thường xuyên theo định mức của các đơn vị, địa phương để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Đối với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 482 người đang online Tổng 47.178.031 lượt truy cập