Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ
Ngày đăng: 27/03/2023  23:12 Lượt xem: 1398
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 23/3/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, gồm nội dung chế độ báo cáo thống kê; lập và gửi báo cáo thống kê; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thng kê.

Đối tượng áp dụng gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không áp dụng chế độ báo cáo thống kê các lĩnh vực: tổ chức hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và các thông tin, số liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ quy định danh mục báo cáo, biu mẫu báo cáo và hướng dẫn, giải thích biểu mẫu báo cáo nhằm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam giao cho Bộ Nội vụ thực hiện và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung: Đơn vị báo cáo; Đơn vị nhận báo cáo; Ký hiệu biểu; Kỳ báo cáo; Thời hạn báo cáo; Hình thức gửi báo cáo.

Các báo cáo thống kê được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại địa chỉ https://thongke.moha.gov.vn. Báo cáo bằng văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tại Báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Thông tư số 02/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2023, thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và bãi bỏ các quy định sau: Chương 2, Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Chương 2, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và qun lý hồ sơ công chức.

Thông tư này áp dụng cho báo cáo thống kê ngành Nội vụ từ niên độ 2022./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1966 người đang online Tổng 47.393.159 lượt truy cập