Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
53/TB-SNV   13/06/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2874/SNV-KLTTr ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
126/BC-SNV   06/06/2024   Về các nội dung công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ 6 tháng đầu năm 2024
2761/TB-VP   19/04/2024   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024
190/QĐ-UBND   09/04/2024   Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
35/2024/NĐ-CP   02/04/2024   Nghị định quy định về xét danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
103/QĐ-SNV   02/04/2024   Về việc công bố, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
07/KL-TTr   22/03/2024   Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô
61/BC-SNV   18/03/2024   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024
25/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế
26/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
58/BC-SNV   14/03/2024   Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024
108/QĐ-UBND   29/02/2024   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023
1/2024/TT-BNV   24/02/2024   Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
49/QĐ-SNV   21/02/2024   Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
06/TB-SNV   29/01/2024   Thông báo việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2024 (đợt 1)
Tổng: 421 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 29 Trang.
Chuyển tới trang: