Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
190/QĐ-UBND   09/04/2024   Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
35/2024/NĐ-CP   02/04/2024   Nghị định quy định về xét danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
98/2023/NĐ-CP   31/12/2023   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng
06/2022/QH15   15/06/2022   Luật Thi đua, khen thưởng
2974/HD-BTĐKT   29/11/2021   Hướng dẫn các hình thức biễu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hò Chí Minh
09/QĐ-HĐTĐKT   12/08/2021   Phân công thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh
14/CT-UBND   28/07/2021   Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
07/QĐ-HĐTĐKT   26/07/2021   Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Kon Tum
23/2021/QĐ-UBND   02/07/2021   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐUBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
315/QĐ-UBND   23/06/2021   Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Kon Tum
05/HD-HĐTĐKT   21/06/2021   Hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động của cụm, Khối thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức
01/2021/QĐ-UBND   15/01/2021   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/01/2022     36/QĐ-UBND
Tổng: 13 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.