Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1/2024/TT-BNV   24/02/2024   Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
16/2023/QH15   19/06/2023   Luật Giá
05/2020/TT-BNV   09/11/2020   Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
108/2020/NĐ-CP   14/09/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
107/2020/NĐ-CP   14/09/2020   SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
14/2020/QĐ-UBND   04/05/2020   QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
30/2020/NĐ-CP   05/03/2020   Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư
14/2019/TT-BNV   15/11/2019   Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
13/2019/TT-BNV   06/11/2019   Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thông, tổ dân phố
12/2019/TT-BNV   04/11/2019   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
07/2019/TT-BNV   01/06/2019   Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
02/2019/TT-BNV   24/01/2019   Thông tu 02/2019/TT-BNV
01/2019/TT-BNV   24/01/2019   Thông tư 01/2019/TT-BNV
Tổng: 13 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.