Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
07/KL-TTr   22/03/2024   Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô
61/BC-SNV   18/03/2024   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024
25/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế
26/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
58/BC-SNV   14/03/2024   Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024
325/BC-SNV   15/12/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2023
319/BC-SNV   14/12/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
204/BC-SNV   14/09/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
2459/KLTTr-SNV   06/09/2023   Công bố kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và môi trường
71/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
72/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
1692/KLTTr-SNV   04/07/2023   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Xây dựng
111/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 06 tháng đầu năm 2023
113/BC-SNV   15/06/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
04/SNV-KLTTr   01/06/2023   Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ
Tổng: 62 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: