Số/Kí hiệu
07/KL-TTr
Ngày ban hành
22/03/2024
Người ký
Trích yếu
Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực
Văn bản khác
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2874/SNV-KLTTr ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (13/06/2024)
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 (19/04/2024)
Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum (09/04/2024)
Nghị định quy định về xét danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú (02/04/2024)
Về việc công bố, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (02/04/2024)
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024 (18/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế (15/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (15/03/2024)
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024 (14/03/2024)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 (29/02/2024)