Số/Kí hiệu
315/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/06/2021
Người ký
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Hướng dẫn công tác khen thưởng
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng
Văn bản khác
Về việc công bố, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (02/04/2024)
Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô (22/03/2024)
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024 (18/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế (15/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (15/03/2024)
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024 (14/03/2024)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 (29/02/2024)
Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (24/02/2024)
Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (21/02/2024)
Thông báo việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2024 (đợt 1) (29/01/2024)