Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 22/09/2023  13:16 Lượt xem: 442
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP gồm: Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 1; Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 6; bổ sung khoản 9, khoản 10 và khoản 11 vào sau khoản 8 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 9 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 9 Điều 16; Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 20; Sửa đổi khoản 1 Điều 21; Sửa đổi Điều 24; Sửa đổi Điều 25; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 3 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 28; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 29; Sửa đổi Điều 31; Sửa đổi Điều 32; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 3 Điều 33; Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 35; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 36; Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 41.

Đồng thời, Nghị định số 71/2023/NĐ-CP  cũng bãi bỏ quy định tại: Khoản 3 Điều 27, khoản 4 Điều 30, khoản 3 Điều 34 và khoản 4 Điều 37; bỏ cụm từ “kỷ luật” tại khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định cũng quy định các trường hợp áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Đối với các hành vi vi phạm đã thực hiện quy trình xử lý kỷ luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện quy trình để xử lý; đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực, còn trong thời hiệu nhưng chưa xử lý thì áp dụng quy định của Nghị định này. Không xem xét lại quyết định xử lý kỷ luật đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực, trừ trường hợp giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quyết định khác về việc xử lý kỷ luật đã có hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp giữ chức vụ, chức danh của Hội đồng nhân dân, là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách có hành vi vi phạm trước ngày Nghị định này có hiệu lực, còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2531 người đang online Tổng 47.441.868 lượt truy cập