Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương
Ngày đăng: 05/02/2024  15:01 Lượt xem: 820
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 135/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Mục đích của Kế hoạch nhằm: (1) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (2) Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII và nhiệm vụ tại Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; (3) Bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; (4) Xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các Bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Kế hoạch nêu yêu cầu cụ thể gồm: (1) Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cấp trình, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; (2) Nội dung nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện; (3) Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, Kế hoạch cũng nêu ra 8 nội dung lớn về công tác tuyên truyền; thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức; ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương; xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chính sách tiền lương mới; tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ chung của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, địa phương. Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ: (1) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tại địa phhuowng trong việc cải cách chính sách tiền lương; (2) Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị ban hành; bảo đảm sự kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo quy định tại Kết luận số 35-KL/TW; (3) Xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý (trước ngày 31 tháng 3 năm 2024); (4) Triển khai các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo thời gian quy định; (5) Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQQ/TW, Nghị quyết số 19-NQQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1781 người đang online Tổng 47.393.009 lượt truy cập