Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
Ngày đăng: 07/02/2024  14:53 Lượt xem: 954
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 01/02/2024, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch được xây dựng cụ thể, khả thi, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Việc tổ chức kiểm định phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Kế hoạch được xây dựng chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến các kỳ kiểm định.

Kế hoạch có 07 nội dung lớn gồm: Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và các bộ phận giúp việc Hội đồng kiểm định; Thông báo tổ chức kiểm định; Đăng ký dự kiểm định; Kiểm tra Phiếu đăng ký dự kiểm định, chuẩn bị các cơ sở vật chất tổ chức kiểm định; Thành lập Ban giám sát và công tác bảo vệ an ninh; Ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi kiểm định; Tổ chức kỳ thi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1982 người đang online Tổng 47.393.171 lượt truy cập