Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 13/03/2024  20:50 Lượt xem: 218
Mặc định Cỡ chữ
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ đạo có liên quan, trong đó có Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024; Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024.

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (Hệ thống).

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy việc chuyển đổi số nội khối cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; cung cấp số liệu báo cáo, thống kê được đồng bộ, thống nhất giữa các cấp. Chuẩn hóa, số hóa các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh trên và thực hiện báo cáo trên Hệ thống; làm giàu cơ sở dữ liệu báo cáo định kỳ của tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp. Hiện đại hóa phương thức báo cáo, thống kê sử dụng trên Hệ thống; hạn chế việc báo cáo số liệu qua các Hệ thống công nghệ thông tin khác, tiết kiệm thời gian, nhân lực trong việc thực hiện tổng hợp báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai Hệ thống yêu cầu đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đảm bảo đến hết năm 2024, tối thiểu 70% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện trên Hệ thống; được tích hợp, kết nối, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và sẵn sàng chia s kết nối đến hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ[1].

Theo đó, lộ trình triển khai vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch cụ thể như sau:

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tại Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và các chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý khẩn trương tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục báo cáo định kỳ của từng ngành để tiến hành thực hiện trên Hệ thống theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý II năm 2024.

Thực hiện số hóa, chuẩn hóa các chế độ báo cáo định kỳ lên Hệ thống: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Viễn thông Kon Tum (đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin) thường xuyên số hóa biểu mẫu, cập nhật danh mục và biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh lên Hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan, đơn vị  được công bố).

Tổ chức đào tạo, tập huấn đối với các biểu mẫu báo cáo định kỳ mới triển khai Hệ thống: Khi có yêu cầu từ cơ quan, đơn vị, Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức đào tạo, tập huấn đối với các biểu mẫu báo cáo định kỳ mới triển khai Hệ thống.

Thực hiện vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục và thường xuyên triển khai thực hiện các biểu mẫu báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp theo quy định trên Hệ thống; Khuyến khích bổ sung các biểu mẫu nội bộ để triển khai trên Hệ thống, khai thác sử các số liệu dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp của đơn vị mình.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo định kỳ được đề xuất trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo biểu mẫu triển khai đạt hiệu quả. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Lồng ghép báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch này cùng với việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo triển khai, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Viễn thông Kon Tum (đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống) đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển trong việc vận hành, sử dụng, khai thác Hệ thống, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ khi có yêu cầu./.


[1] Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024; Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1217 người đang online Tổng 47.485.271 lượt truy cập