Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 14/05/2024  17:05 Lượt xem: 56
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 24/2024/QĐ-UBND Quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm 05 Chương, 21 Điều.

Đối tượng áp dụng là Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 79/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Quyết định quy định cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; việc bầu cử, tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công tác quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; quy định trách nhiệm của Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Về chế độ làm việc người hoạt động không chuyên trách cấp xã làm việc không quá 08 giờ trong 01 ngày và tối đa không quá 40 giờ/tuần theo yêu cầu cụ thể của công việc được phân công.Thời gian làm việc nêu trên bao gồm cả thời gian giải quyết công việc, trực tại trụ sở cơ quan và thời gian đi cơ sở. Căn cứ thời gian làm việc quy định nêu trên, sau khi thống nhất với Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể thời gian làm việc của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong nội quy, quy chế làm việc.

Về quyền lợi người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 10 hàng tháng; được xem xét cử đi bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; được hỗ trợ chế độ theo quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách khi được cử đi công tác, bồi dưỡng theo triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; được hưởng các chế độ về nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ tài sản công; bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia sinh hoạt với Nân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân tại nơi cư trú; bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ.

Quyết định cũng quy định cụ thể những việc người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được làm đó là: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của Nhân dân trái pháp luật; Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2024 và thay thế Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1939 người đang online Tổng 47.393.141 lượt truy cập