Thứ 3, Ngày 23/04/2024 -

Giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
Ngày đăng: 16/02/2023  21:04 Lượt xem: 1011
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 55/QĐ-UBND, việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh được giao chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đối với việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt tối thiểu 30%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đạt tối thiểu 25%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đạt tối thiểu 15%.

Đối với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 60%. Đối với việc thực hiện thanh toán trực tuyến: Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 60%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 30%.

Chỉ tiêu về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gồm: tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn phải đạt tối thiểu 95%.

Quyết định còn yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao, khẩn trương ban hành văn bản, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, phân rõ lộ trình cụ thể tại đơn vị theo từng tháng, quý trong năm để thực hiện; phân công, giao nhiệm vụ kèm chỉ tiêu đối với từng phòng ban, đơn vị trực thuộc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành chỉ tiêu.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có các hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo việc hoàn thành các chỉ tiêu tại đơn vị, địa phương mình để phục vụ cho công tác chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 của từng đơn vị, địa phương và chung của tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 2215/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử để tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo phục vụ cho việc theo dõi, đánh giá chấm điểm của Văn phòng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin đảm bảo kỹ thuật an toàn, thông suốt của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai của các đơn vị, địa phương./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1781 người đang online Tổng 47.309.028 lượt truy cập