Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Ban hành Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Ngày đăng: 07/09/2023  13:09 Lượt xem: 1209
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của thông tư này hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu gồm: (1) Tài liệu số hóa từ giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; (2) Tài liệu điện tử do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và tài liệu điện tử hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết; (3) Dữ liệu đặc tả của tài liệu điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và ý kiến của các cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (nếu có).

Thông tư quy định cụ thể định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu và việc nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối với Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước để đáp ứng yêu cầu giải quyết, quản lý và lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, việc sử dụng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử tại Lưu trữ cơ quan, trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Thông tư quy định trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì thực hiện theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2023./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1246 người đang online Tổng 47.475.173 lượt truy cập