Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Kon Tum nỗ lực trong công tác cải cách hành chính
Ngày đăng: 06/05/2024  08:50 Lượt xem: 64
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Trong những năm qua, các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến rõ nét. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 86,14 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2022; đứng thứ 02/05 tỉnh trong khu vực Tây Nguyên; Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 82,10%, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so với năm 2022. Những con số biết nói này đã cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được xác định trên cơ sở Bộ tiêu chí được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần. Trong 8 lĩnh vực được đánh giá, Kon Tum có 5 lĩnh vực tăng thứ hạng so với năm 2022, cụ thể: lĩnh vực Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội có sự bứt phá, tăng 30 bậc so với năm 2022; lĩnh vực Cải cách thể chế tăng 21 bậc, lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ tăng 17 bậc; lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính tăng 15 bậc; lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy tăng 14 bậc. 

Có thể nói, công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2023, tỉnh Kon Tum đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi nhân sự và hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức về quy định hành chính; số điện thoại Trưởng đoàn, Phó đoàn và các thành viên thường trực Đoàn kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, toạ đàm về CCHC, về chuyển đổi số, qua đó vừa tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng, đồng thời khuyến khích sự nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến hay về CCHC trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chế độ báo cáo CCHC, công tác kiểm tra CCHC, vừa đảm bảo tỷ lệ cơ quan được kiểm tra theo quy định và tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được kiểm tra hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh duy trì thực hiện tốt việc đối thoại với doanh nghiệp và xử lý các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Năm 2023, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 161 văn bản QPPL. Các văn bản QPPL được ban hành theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục và các yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện thẩm định theo quy định đối với 104 văn bản; tham gia 92 dự thảo văn bản; tham gia đề nghị xây dựng văn bản QPPL 78 văn bản; thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL 04 văn bản. Thực hiện tự kiểm tra đối với 73 văn bản cấp tỉnh; 64 văn bản cấp huyện, và 24 văn bản cấp xã; kiểm tra theo thẩm quyền 64 văn bản cấp tỉnh và 24 văn bản cấp huyện. Qua kiểm tra nội dung của văn bản phù hợp với Hiến pháp, Luật và văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Kịp thời công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Kon Tum năm 2022. Chỉ đạo thực hiện rà soát đối với 176 văn bản QPPL; số văn bản được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới và đã được xử lý sau rà soát là 27 văn bản. Các văn bản QPPL ban hành đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để phục vụ cho việc tìm hiểu và tra cứu văn bản pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh,…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh với 30 TTHC nội bộ phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 06/30 TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 20%). Triển khai rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 đối với 15/19 sở, ngành và 05/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thành lập và đi vào hoạt động Tổ công tác cải cách TTHC, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã có 04 đơn vị cấp huyện thành lập Tổ công tác cấp huyện. Trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 67 Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.721 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 1.387 TTHC, cấp huyện: 207 TTHC; cấp xã: 102 TTHC, chung 3 cấp: 25 TTHC).  Người dân khi tham gia thực hiện các TTHC đã thực hiện quyền giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước; kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền đối với việc giải quyết TTHC giải quyết chưa đúng quy định.

Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh họp, xem xét về kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các đơn vị

Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Trong đó, đã tiếp tục triển khai thực hiện phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh đối với 23 TTHC (cấp tỉnh 19 thủ tục; cấp huyện 04 thủ tục). Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả, cụ thể: tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh là 270 hồ sơ thuộc 03 lĩnh vực đất đai và cấp Phiếu lý lịch Tư pháp và cấp Giấy phép xây dựng tại 06 đơn vị huyện, thành phố. Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum với 39 TTHC (cấp tỉnh: 31 thủ tục, cấp huyện: 08 thủ tục) tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 239.029 hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (trực tuyến 65.888 hồ sơ, trực tiếp 169.059 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 4.089 hồ sơ). Đã giải quyết 233.414 hồ sơ (229.111 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,15%). Đến nay, tỉnh Kon Tum đã phê duyệt cung cấp 1.371 dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó, 998 dịch vụ công toàn trình, 373 dịch vụ công trực tuyến một phần).

Phê duyệt danh mục 36 dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được giảm 50% lệ phí theo chính sách về phí và lệ phí. Phê duyệt danh mục 119 dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 134 TTHC thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các cuộc thi về cải cách hành chính

Công tác Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện theo chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự ngiệp công lập. Đã tổ chức lại và thành lập 03 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; đồng thời, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương thành lập Phòng Tài Nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai. Tổ chức lại Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy. Đến nay, đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đồng thời, ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 12 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Năm 2023 tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý là 431 đơn vị, đã giảm 09 đơn vị so với năm 2022 đạt tỉ lệ 2,0%; giảm 89 đơn vị so với năm 2015 đạt tỷ lệ 17,11%. Tính đến nay theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đã chỉ đạo tổ chức tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 với tổng chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cần tuyển dụng năm 2023 là 168 chỉ tiêu. Trong năm 2023, trên cơ sở rà soát, đề nghị của các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét phê duyệt chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức đối với 13 đơn vị với 1.097 chỉ tiêu tuyển dụng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp các đơn vị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và trình độ đào tạo cũng như phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về cải cách tài chính công, thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm thu 4.200.000 triệu đồng đạt 129,4% dự toán Trung ương giao và bằng 103,8% so với cùng kỳ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó chú trọng việc sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đúng mục đích được giao, tổ chức mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác đúng tiêu chuẩn, định mức được sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công. Cho chủ trương rà soát, ban hành lại tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô làm cơ sở tổ chức sắp xếp, xử lý đảm bảo quy định và phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát và triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện quản lý, sử dụng xe ô tô theo quy định. Đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý ngân sách, cải cách tài chính công trong năm 2023; ban hành Quyết định liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo phân cấp thẩm quyền.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được quan tâm bằng việc ban hành 07 Quyết định và 06 Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Trong đó  đặc biệt giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của địa phương. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của nhà nước được đổi mới theo hướng phát huy hiệu lực, hiệu quả thông qua chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng bền vững cho hoàn thiện, phát triển Chính quyền số và kinh tế số; gắn quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số với hiện đại hoá nền hành chính nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số. 100% cơ quan, đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tính tới ngày 23 tháng 11 năm 2023, tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của toàn tỉnh là 2.941.161 văn bản. Hệ thống thư điện tử công vụ với tên miền @kontum.gov.vn được cấp khoảng 6.968 tài khoản để trao đổi thông tin điện tử trên môi trường mạng. Triển khai hệ thống giám sát mã độc có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại, với tổng số máy tính được cài đặt: 3.864 máy tính. 100% xã được phủ sóng 2G, 3G, 4G; hạ tầng mạng cáp quang phủ đến 100% xã và 97% số thôn được phủ sóng 4G. 100%  cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng soạn thảo, trình ban hành một số văn bản QPPL còn chậm; việc trình công bố danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn có đơn vị thực hiện chưa kịp thời. Vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn, nhất là hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; có hồ sơ đã trả kết quả thực tế nhưng chậm thao tác kết thúc trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tuy đã tăng nhiều nhưng vẫn ở nhóm thấp.

Năm 2024, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác CCHC năm, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tỉnh Kon Tum tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Xây dựng mộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, đạo đức, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Cải cách tài chính công nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển. Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả cải cách hành chính hiện nay.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của HĐND sự phối hợp của các sở, ban, ngành tại địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể CBCCVC, tỉnh Kon Tum quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024, tiếp tục nỗ lực nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2040 người đang online Tổng 47.393.215 lượt truy cập