Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày đăng: 14/05/2024  16:50 Lượt xem: 187
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/3/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số vị trí việc làm công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư là 34 vị trí, trong đó: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 06 vị trí; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 14 vị trí; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 11 vị trí; Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí. Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục II, III, IV, V).

Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của 02 nhóm vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư với 06 loại ngạch công chức: Chuyên viên chính; Chuyên viên; Thanh tra viên chính; Thanh tra viên; Kế toán viên; Văn thư viên (Phụ lục VI).

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; rà soát, bố trí, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, trình độ chuyên môn hoặc giải quyết các trường hợp không phù hợp với vị trí việc làm theo quy định. Tiếp tục quản lý, sử dụng biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ theo quy định hiện hành; thực hiện tuyển dụng công chức đối với vị trí còn thiếu theo quy định của pháp luật và của tỉnh; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của đơn vị khi có sự thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ nội dung đề xuất vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của đơn vị được phê duyệt tại Quyết định này. Đối với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1232 người đang online Tổng 47.485.285 lượt truy cập