Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Sự quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/05/2024  16:56 Lượt xem: 57
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh ta đã hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức hành chính; đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/3/2024.

Việc xác định, xây dựng vị trí việc làm có liên quan đến các quy định về biên chế, vị trí việc làm của Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa lớn ở nhiều khía cạnh. Bộ Chính trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo về biên chế như: Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, các Bộ, ngành cũng đã có các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm chuyên ngành để các địa phương triển khai xây dựng.

Vị trí việc làm có gắn bó mật thiết với biên chế được giao trong đó phải đảm bảo biên chế công chức theo vị trí việc làm không tăng thêm so với số lượng biên chế công chức được giao. Về kế hoạch biên chế, ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/TU về quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2023-2026 để quản lý biên chế của toàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế ổn định cho các đơn vị hàng năm, tạo điều kiện cho các đơn vị rà soát sắp xếp và có lộ trình thực hiện phù hợp và đảm bảo yêu cầu đề ra. Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 2085/KH-UBND ngày 04/7/2023 về quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2023-2026 để các đơn vị, địa phương thực hiện.

Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo về biên chế và vị trí việc làm của Trung ương, Bộ Nội vụ và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nội vụ cùng các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng vị trí việc làm theo số biên chế được giao và đảm bảo kịp tiến độ toàn quốc mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thành trước 31/3/2024. Vượt qua các khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương đã tập trung cao độ để xây dựng và trình phê duyệt vị trí việc làm. Sở Nội vụ đã tập trung hướng dẫn, làm việc trực tiếp, hướng dẫn và sửa đề án cho các đơn vị, địa phương; kịp thời trao đổi với Bộ Nội vụ để xin ý kiến các nội dung chưa rõ về biên chế và vị trí việc làm. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp uỷ Đảng và cố gắng, quyết tâm của các đơn vị, địa phương mà việc phê duyệt vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo thời hạn theo quy định. Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm của 32 cơ quan, tổ chức hành chính, 431 đơn vị sự nghiệp công lập, 102 xã, phường, thị trấn và đạt tỷ lệ 100%.


Công chức Sở Nội vụ tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh minh hoạ: Ngọc Nghĩa.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương cũng đã quan tâm động viên, tuyên truyền và triển khai xây dựng phù hợp để tạo được sự đồng thuận giữa lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên. Từ đó, việc phê duyệt và thực hiện theo vị trí việc làm sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trong thời gian đến.

Có thể nói, việc hoàn thành xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh là kết quả của sự quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự cố gắng của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1952 người đang online Tổng 47.393.151 lượt truy cập