Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cấp huyện của UBND các huyện, thành phố
Ngày đăng: 22/05/2024  23:26 Lượt xem: 52
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Tháng 3/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cấp huyện của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cấp huyện dựa trên cơ sở Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Nội dung phê duyệt gồm: (1) Tổng số vị trí việc làm của lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; (2) Tổng số vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (bao gồm: vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ); (3) Phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân cấp huyện; (4) Phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của 02 nhóm vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong đó cụ thể như sau:

(1) Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 phê duyệt huyện Đăk Tô gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 133 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 03 loại ngạch;

(2) Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 phê duyệt huyện Ngọc Hồi gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 140 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

(3) Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 phê duyệt thành phố Kon Tum gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 140 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

(4) Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt tạm thời huyện Tu Mơ Rông gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 135 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

(5) Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Kon Rẫy gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 132 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 04 loại ngạch;

(6) Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Kon Plông gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 139 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

(7) Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Đăk Hà gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 142 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 06 loại ngạch;

(8) Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Đăk Glei gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 143 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 06 loại ngạch;

(9) Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Sa Thầy gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 142 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

(10) Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 phê duyệt huyện Ia H’Drai gồm 06 vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND và UBND cấp huyện; 134 vị trí việc làm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm công chức cấp huyện; phê duyệt cơ cấu ngạch công chức với 05 loại ngạch;

Các Quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với các Quyết định này./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1861 người đang online Tổng 47.393.076 lượt truy cập