Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 28/06/2024  21:44 Lượt xem: 20
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2196/KH-UBND về việc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cuộc kiểm tra nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ban ngành, địa phương để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và báo cáo các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, có biện pháp xử lý đối với những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với các sở, ban ngành, địa phương.

Nội dung kiểm tra toàn diện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể tập trung vào các nội dung như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo các văn bản của Bộ, ngành Trung ương quy định; việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

2. Việc thực hiện công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính của cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các sở, ban ngành) theo văn bản quy phạm pháp luật quy định; việc tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các sở, ban ngành); việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

3. Việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại các sở, ban ngành, địa phương.

4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chínhthực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

5. Việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để cập nhật, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đối với các thủ tục đã được công bố; tình hình thực hiện việc lập phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn đối với tổ chức, cá nhân; việc triển khai thực hiện đối với các thủ tục phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Việc thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

7. Việc thực hiện thủ tục hành chính và số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ Mật) trên môi trường điện tử theo quy định.

8. Việc thực hiện các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 về ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đối tượng kiểm tra theo Kế hoạch là Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Glei Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Kỳ kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra (dự kiến giữa tháng 7/2024 và đầu tháng 8/2024).

Theo Kế hoạch, Trưởng đoàn kiểm tra là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn là Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các thành viên đoàn kiểm tra gồm: công chức, viên chức chuyên trách thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Lãnh đạo hoặc công chức một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kỹ thuật viên Viễn thông Kon Tum cũng được dự kiến mời tham gia đoàn với tư cách thành viên.

Ngoài việc kiểm tra theo Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tham mưu trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1400 người đang online Tổng 47.485.426 lượt truy cập